Ada Colau multa amb fins a 1,5 milions d'euros tres promotors per no reservar el 30% de VPO

24/12/2022
Custodio Pareja

Barcelona continua posant traves al negoci immobiliari.

Barcelona continua posant traves al negoci immobiliari. L'Ajuntament de Barcelona ha confiscat els tres primers expedients sancionadors per incompliment de la reserva del 30% de vivenda de protecció oficial en noves promocions i grans rehabilitacions. Es tracta de tres grans rehabilitacions al districte de l'Eixample que han incomplert la normativa tramitant successives llicències d'obres en lloc de sol·licitar la llicència pertinent, una llicència que només s'hauria concedit si la sol·licitud hagués previst la reserva de VPO. Les multes a què s'enfronten serien de fins a 1,5 milions d'euros.

En concret, un dels tres expedients és per una promoció del carrer del Comte Borrell, de 12 habitatges, que hauria d'haver reservat 3 HPO; el segon, a un altre del carrer dels Castillejos, de 15 habitatges, on s'haurien d'haver previst 4 HPO; i el tercer, per una promoció del carrer Muntaner, de 13 habitatges, on s'havien d'haver previst 3 VPO.

D'acord amb la Llei 18/2007 pel dret a l'habitatge, incomplir aquesta reserva a HPO en la promoció d'habitatges protegits les reserves previstes al planejament urbanístic és una infracció molt greu. La mateixa llei preveu que aquestes infraccions tinguin un import entre 90.000 i 900.000 euros, que en els tres primers expedients que confisquen i d'acord amb el cost que té per la ciutat no disposar d'aquests habitatges, podria situar les sancions al voltant de 400.000 600.000 euros. Tot plegat, els tres expedients poden arribar a sumar 1,5 milions d'euros. La sanció s'ha de fixar d'acord amb la superfície construïda en cada cas.

A més de la sanció econòmica, la Llei 18/2007 també preveu que en cas d'infraccions molt greus es pugui imposar com a sanció accessòria la inhabilitació dels infractors per participar en promocions d'habitatge de protecció oficial durant un període entre un i tres anys. Atès que tota gran promoció a Barcelona ha d'incloure la reserva del 30% d'HPO, aquesta sanció accessòria podria suposar als eventuals infractors la incapacitat de desenvolupar qualsevol promoció immobiliària a la ciutat. Aquest extrem, així com l'import definitiu de la sanció, s'imposarà de manera definitiva al final del procés administratiu que ara comença, després que la part infractora pugui presentar les al·legacions que consideri pertinents.
Disset incompliments detectats i primeres rectificacions

Els tres expedients sancionadors són els primers d‟una tanda de disset incompliments detectats pels equips d‟inspecció municipals, que en total signifiquen 70 habitatges de protecció oficial no aportats a la ciutat. En dos casos més dels disset incompliments detectats, la inspecció i advertiment municipal ha suposat que s'hagi iniciat per part dels promotors la tramitació de la llicència de gran rehabilitació i l'oferiment dels habitatges en règim de protecció oficial corresponents. Es tracta de cinc habitatges protegits en total recuperats, en promocions situades al districte de l'Eixample, als carrers del Consell de Cent i de Lepant.

La resta, una vegada analitzats i estudiats per la Unitat de Disciplina i Antiassetjament de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació, derivaran, si escau, en nous expedients sancionadors emmarcats a la Llei 18/2007 pel dret a l'habitatge.

Amb aquesta estratègia, l'Ajuntament de Barcelona explora totes les eines al seu abast, inclosa la via sancionadora, per tal de coresponsabilitzar el sector privat de manera efectiva tal com preveu la norma i que contribueixi a ampliar el parc d'habitatge assequible de la ciutat . A més, l'Ajuntament ja ha realitzat la compra dels vuit primers HPO que han sortit de la mesura, exercint el dret d'adquisició preferent, per destinar-los a lloguer públic quan estiguin acabats.

Finalment, el Govern municipal fa una crida a la responsabilitat de tots els promotors i tècnics privats per garantir el compliment de la legalitat vigent i implicar-los en el retorn social de la construcció de vivenda. Així mateix, l'Ajuntament manté actiu el dispositiu d'inspecció creat per detectar-hi irregularitats, que permet activar alertes automàtiques si es concentren diferents comunicats en un mateix edifici. Si això passa, s'incoa de manera automàtica un expedient disciplinari d'obres perquè els inspectors puguin verificar el compliment de la normativa abans que les obres finalitzin i evitar així irregularitats.